For English, please scroll down!

Wist je dat TentamenTrainingen.nl al sinds 2014 trainingshandleidingen verkoopt? En dat deze trainingshandleidingen jaarlijks duizenden studenten helpen om hun studie te rocken? Wij vonden het tijd voor een nieuw jasje, maar uiteraard met de kwaliteit die je van ons gewend bent. Daarom introduceren we: de tentamenbundel!

Waarom hebben jullie gekozen voor een nieuwe naam?

Onze trainingshandleidingen werden “vroegâh” altijd meegeleverd wanneer een student een tentamentraining kocht. Zoals de naam al aangeeft was het een echte handleiding die onze studenten hielp bij de training. Vanuit studenten kregen wij steeds vaker de vraag om de trainingshandleiding los te kunnen kopen van de training. Om die reden zijn onze trainingshandleidingen al bijna een jaar los te verkrijgen!
Maar… Past die naam ’trainingshandleidingen’ dan nog wel zo goed? Eigenlijk niet meer, vonden wij. En dus was er een nieuwe term geboren: de tentamenbundel 🙂

Is enkel de naam veranderd naar ’tentamenbundel’?

Zeker niet! Wij vinden dat ook de lay-out van onze tentamenbundels een mooie make-over verdient. Daarom hebben we onze klanten om input gevraagd over het uiterlijk van de tentamenbundels. Per slot van rekening moeten jullie studeren met deze bundel. We hebben geluisterd naar jullie feedback, zie hieronder het resultaat! We hopen dat het uiterlijk van onze tentamenbundels nu net zo ijzersterk is als de inhoudelijke kwaliteit. Vanaf nu ontvang je vrijwel al onze bundels in dit nieuwe format.

En las ik dat nou goed… Een winactie?

Yes, het is feest! Wij zijn ontzettend trots op onze nieuwe tentamenbundels, en daarom maak jij kans op een leven lang gratis tentamenbundels 🙂


De voorwaarden van de winactie zijn als volgt:

 • De winactie start op 22 maart 2021 en eindigt op 25 maart 2021.
 • Hoe doe je mee? 
 1. Word lid van onze Facebookpagina.
 2. Volg onze Instagrampagina
 3. Je ontvangt een lot in de loterij voor iedere tentamenbundel die je koopt tussen 22 maart en 25 maart. Dus: hoe meer tentamenbundels je koopt, hoe groter de kans dat je wint!
 • De winnaar wordt op 29 maart 2021 bekendgemaakt via Facebook en Instagram.
 • Indien je wint kies je één studie waarvoor je een leven lang tentamenbundels wilt ontvangen. 
 • Op basis van jouw persoonlijke gegevens ontvang je van ons één digitale gepersonaliseerde tentamenbundel van ieder vak uit jouw studie waarvoor er een tentamenbundel beschikbaar is. Het is mogelijk om deze bundel één keer zelf te printen. Deze bundel is enkel voor persoonlijk gebruik en mag dus niet worden gedeeld met anderen.

Wij hopen dat jullie blij zijn met de nieuwe tentamenbundels! Heb jij nog tips om onze tentamenbundels te verbeteren, of heb je een foutje ontdekt? Onze klantenservice (info@tentamentrainingen.nl) luistert en helpt graag.
Succes met studeren!

Win a lifetime of free exam bundles!

Did you know that TentamenTrainingen.nl has been selling training manuals since 2014? And that these manuals help thousands of students rock their studies every year? We thought it was time for a new look, but of course with the quality that you are used to from us. That is why we are introducing: the exam bundle!

Why did you choose a new name?

In the past, our training manuals were always included when a student bought an exam training. As the name implies, it really was a manual that helped our students in the training. Students increasingly asked us to be able to buy the training manual separately from the training. For that reason, our training manuals have been available separately for almost a year!
But in that case… Does the name ’training manuals’ still fit that well? Actually no more, we thought. And so a new term was born: the exam bundle 🙂

Has there just been a name change to ‘exam bundle’?

Certainly not! We believe that the layout of our exam bundles also deserves a nice makeover. That is why we asked our customers for feedback on the appearance of the exam bundles. After all, you are the one who have to study with this bundle. We have listened to your feedback, see the results below! We hope that the appearance of our exam collections is now just as awesome as the content quality. From now on you will receive almost all our bundles in this new format.

And did I read that correctly … A giveaway?

Yes, let’s celebrate this news! We are very proud of our new exam bundles, which is why you have the chance to win a lifetime of free exam bundles 🙂


The conditions of the giveaway are as follows:

 • The giveaway starts on March 22, 2021 and ends on March 25, 2021. 
 • How do you participate?  
 1. Join our Facebook page
 2. Follow our Instagram page
 3. You will receive a ticket in the lottery with every exam bundle you buy between March 22 and March 25. So: the more exam bundles you buy, the greater the chance that you will win! 
 • The winner will be announced on 29 March 2021 via Facebook and Instagram. 
 • If you win, you choose one study for which you want to receive exam bundles for a lifetime. 
 • Based on your personal data, you will receive one digital personalized exam bundle from us for each subject from your study for which an exam bundle is available. It is possible to print each bundle once by yourself. This bundle is for personal use only and may not be shared with others.

We hope you are happy with the new exam bundles! Do you have any tips to improve our exam bundles, or did you discover a mistake? Our customer service (info@tentamentrainingen.nl) listens and is happy to help.
Good luck with studying!

Categories: Study